Impaqt Workwear

Aanbod

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden IMPAQT WorkWear

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

IMPAQT International B.V.
IMPAQT WorkWear
Hogelandseweg 44, 6545AC Nijmegen

Telefoonnummer: 024 234 0240

E-mailadres: Info@impaqtworkwear.com

KvK-nummer: 80636942